Garantie

Geachte klant,

PocketBook is u zeer erkentelijk voor het kiezen van onze producten. Wij garanderen hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties van onze producten overeenkomstig de regels beschreven in de handleiding.

Onthoud dat onze garantieverplichtingen aan u per land verschillen.

Algemene garantievoorwaarden

Deze beperkte garantie dekt de kosten voor reparatieonderdelen en arbeid om uw product te herstellen naar functionele staat. PocketBook zal, naar eigen oordeel, het product of de defecte onderdelen repareren of vervangen op basis van de onderstaande voorwaarden en beperkingen. PocketBook mag het product of defecte onderdelen vervangen door nieuwe of gerenoveerde onderdelen of producten die qua functionaliteit en prestaties gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of producten.

Garantie wordt verleend als samen met het defecte product binnen de garantietermijn de originele factuur (bewijs van aankoop) en garantiekaart met daarop de datum van aankoop, het model, de naam, het serienummer, het logo van de verkoper en de handtekening van de koper worden overlegd. PocketBook behoudt zich het recht voor om gratis garantie te weigeren als deze documenten niet worden overlegd, of als deze niet compleet of onleesbaar zijn.

LET OP: Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U beschikt mogelijk ook over andere rechten die kunnen variëren van staat tot staat of van land tot land. Deze garantie heeft geen invloed op uw grondwettelijke rechten. Deze kunnen niet worden uitgesloten of beperkt. Raadpleeg de toepasselijke landelijke of lokale wetgeving voor volledige bepaling van uw rechten.

Neem eerst contact op met ons callcenter of het geautoriseerde servicecentrum in uw land voordat u het PocketBook-product als defect indient. Ga voor contactgegevens en locaties van een callcenter of geautoriseerde servicecentra naar de officiële website van PocketBook International op www.pocketbook-int.com.

Onthoud dat PocketBook garantie verleent in het land waarin u het product hebt gekocht. Garantie zal worden verleend op de wijze en binnen het tijdkader dat door de lokale wetgeving wordt voorgeschreven.

Deze garantie dekt geen transportkosten en transportrisico's van uw product van en naar het geautoriseerde servicecentrum, tenzij anders voorgeschreven door de lokale wetgeving.

PocketBook en haar geautoriseerde servicecentra zijn na het verlenen van garantieservice niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of andere opgeslagen software en bestanden. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens en wis alle vertrouwelijke of persoonlijke informatie voordat u gebruikmaakt van de service.

Onthoud dat u onderzoekskosten dient te betalen als een geautoriseerd servicecentrum ontdekt dat:

a) u niet in aanmerking komt voor gratis reparatie onder garantie na onderzoek van het product;
b) het product correct werkt en er geen defecten worden vastgesteld.

Onthoud dat de prijs van dit onderzoek per servicecenter kan verschillen en niet wordt vastgesteld of bepaald door PocketBook.

De klant gaat akkoord met het feit dat PocketBook het product alleen vervangt bij door de garantie gedekte defecten binnen de eerste 30 dagen na aankoop. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat de vervangingskosten disproportioneel zijn aan de kosten van reparatie van een in het apparaat gevonden defect na de eerste 30 dagen. Vervanging na de eerste 30 dagen zal alleen plaatsvinden volgens het oordeel van PocketBook.

Garantieperiode product en levensduur product

De garantieperiode en de levensduur van het product zijn afhankelijk van het land waarin het product is gekocht en worden vermeld op de garantiekaart van het product met een duur van:

GarantieperiodeLevensduur product
   24 maanden vanaf de datum van aankoop   
   24 maanden vanaf de datum van aankoop   

 

PocketBook verleent garantie op accu's gedurende 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

Garantie accessoires

De accessoires zijn merkproducten van PocketBook en worden afzonderlijk van het elektronische apparaat gekocht.

De klant gaat akkoord met gebruik van de accessoires op eigen risico. PocketBook is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van accessoires met het product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of als gevolgschade, ongeacht de bevestigde wettelijke theorie.

De garantievoorwaarden voor PocketBook-accessoires zijn als volgt:

   Eenvoudige accessoires (hoes, insteekhoes)     Geen garantie. Worden verkocht op 'AS IS'-basis.  Neem contact op met de verkoper voor service
Hightech-accessoires6 maanden vanaf de datum van aankoop
    Neem contact op met het geautoriseerde servicecenter voor service   

 

De servicelevensduur van eenvoudige accessoires bedraagt 6 maanden vanaf de datum van aankoop, indien op de juiste manier bewaard en gebruikt.

De servicelevensduur van hightech-accessoires bedraagt 9 maanden vanaf de datum van aankoop, indien op de juiste manier bewaard en gebruikt.

PocketBook garandeert dat alle accessoires zijn gecertificeerd, waar vereist door toepasbare wetgeving.

Software 

PocketBook garandeert geen compatibiliteit van de hardware en softwareproducten met software en hardware die niet bij het product worden geleverd, met uitzondering van expliciet in de handleiding vermelde situaties. PocketBook verleent geen garantie, expliciet onder woorden gebracht of impliciet gesuggereerd, voor welke geïnstalleerde software dan ook, de kwaliteit, prestaties, functionaliteit of compatibiliteit hiervan voor een specifiek doel.

Beperkingen en uitsluitingen

De in deze algemene voorwaarden uiteengezette garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, geïmpliceerde garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

PocketBook is in geen geval aansprakelijk voor schade die de aanschafprijs van het product overschrijdt, gebruiksverlies, tijdverlies, overlast, commerciële schade, winst- of besparingsderving of andere incidentele, speciale of gevolgschade, juridische schade of honoraria voor juridische bijstand voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product, voor zover dit niet door wetgeving wordt uitgesloten.

Sommige landen of staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of beperkingen voor de duur van de garantie niet toe. Het is dan ook mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet van toepassing zijn op u.

Deze beperkte garantie dekt geen:

1. Verbruiksgoederen (componenten die periodiek moeten worden vervangen gedurende de levensduur van een product, met uitzondering van accu's).
2. Natuurlijke slijtage (schaafplekken en krassen op de behuizing etc.).
3. Herstel van specifieke consumentengegevens of -programma's.
4. Situaties waarin het serienummer of de garantieverzegeling van het product is gewijzigd, verwijderd, uitgewist of beschadigd, behalve als dit een fout is van de fabrikant.
5. Mechanische en/of extreme elektrische schade (waaronder verborgen).
6. Schade veroorzaakt door niet-geautoriseerde reparatie, installatie en/of vervanging van onderdelen of programma's. 
7. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, mishandeling of onjuiste toepassing.
8. Schade veroorzaakt door gebruik van het product met accessoires of andere producten met andere condities en normen dan die voorgeschreven door PocketBook.
9. Schade veroorzaakt door natuurgeweld, zoals vuur, bliksem, overstroming, wind, aardbeving etc.
10. Schade veroorzaakt door impact van vreemde objecten, vallen, gemorste vloeistof of onderdompeling in vloeistof.
11. Schade veroorzaakt door een verkeerde combinatie van telecommunicatiestandaarden van een provider, kabelnetwerk etc.
12. Fouten veroorzaakt door software-incompatibiliteiten en virussen.
13. Als het aantal dode pixels niet hoger is dan 0,0005% van het totaal aantal pixels op de sensor die voldoet aan de eisen van ISO 9241-303. (alleen voor tablets).
14. Als het aantal dode pixels niet hoger is dan 5 pixels van het totaal aantal pixels op het scherm. (Alleen voor E Ink-producten).

Voor E Ink-producten met voorverlichting: Onthoud dat het verschil in lichtnuances wordt veroorzaakt door de technische werking van LEDs en geen indicatie is van de productkwaliteit of een afwijking in de productkenmerken. U kunt onder bepaalde lichtomstandigheden een onregelmatige schaduw onder op het scherm zien als u met ingeschakelde voorverlichting leest. Dit is normaal en inherent aan elke display met voorverlichting.