Garancijski pogoji

Spoštovani kupec,

podjetje PocketBook se vam zahvaljuje za nakup njihovih izdelkov. Jamčimo za visoko kakovost in zanesljivo delovanje naših izdelkov v skladu s pravili, opisanimi v navodilih za uporabo.

Naše garancijske obveznosti do vas so odvisne od posamezne države.

Splošni garancijski pogoji

Ta omejena garancija pokriva stroške servisnih delov in dela, potrebnih za povrnitev izdelka v popolnoma delujoče stanje. Podjetje PocketBook bo po lastni presoji popravilo ali zamenjalo izdelek ali njegove okvarjene dele, v skladu s spodaj navedenimi pogoji in omejitvami. Podjetje PocketBook lahko zamenja izdelek ali okvarjene dele z novimi ali obnovljenimi deli ali izdelki, ki so enakovredni novim delom ali izdelkom tako po funkcionalnosti kot po delovanju. Omejena garancija velja za popravila, nadomestne dele ali nadomestno napravo za preostanek prvotnega garancijskega obdobja oziroma devetdeset dni, katero obdobje je daljše. Vsi zamenjani deli in naprave, za katere vam vrnemo denar, postanejo naša lastnina.

Garancijski servis bo zagotovljen, če so okvarjenemu izdelku med veljavnim garancijskim obdobjem priloženi originalen račun (blagajniški izpisek) in garancijska kartica z datumom nakupa, ime modela, serijska številka, žig prodajalca in podpis kupca. Podjetje PocketBook si pridržuje pravico, da zavrne brezplačni garancijski servis, če ti dokumenti niso priloženi ali če so nepopolni ali nečitljivi.

POZOR: omejena garancija vam daje določene zakonske pravice. Morda za vas veljajo tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na državo. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonsko zahtevane pravice, ki jih ni mogoče izločiti ali omejiti. Priporočamo vam, da si ogledate veljavno državno zakonodajo, da se boste seznanili z vsemi vašimi pravicami.

Preden izdelek PocketBook označite kot okvarjen in obiščete pooblaščen servisni center, se obrnite na naš klicni center ali pooblaščen servisni center v vaši državi. Za kontaktne podatke in lokacije klicnega centra in pooblaščenih servisnih centrov si oglejte uradno spletno stran podjetja PocketBook International na naslovu www.pocketbook-int.com.

Upoštevajte, da podjetje PocketBook zagotavlja garancijski servis v državi, v kateri ste kupili izdelek. Garancijski servis bo zagotovljen na način in znotraj časovnega okvira, ki ju določa lokalna zakonodaja.

Garancija ne krije stroškov prevoza in tveganj, povezanih s prevozom izdelka v pooblaščen servisni center in iz njega, razen če lokalna zakonodaja določa drugače.

Podjetje PocketBook in njegovi pooblaščeni servisni centri ne odgovarjajo za poškodovanje ali izgubo programov, podatkov ali druge programske opreme in datotek v pomnilniku po zagotovitvi garancijskega servisa. Pred pridobitvijo servisa ustvarite varne kopije vseh pomembnih podatkov in izbrišite vse zaupne ali osebne podatke.

Plačati boste morali stroške diagnostičnega postopka, če pooblaščen servisni center ugotovi:

a) da niste upravičeni do brezplačnega servisnega popravila po diagnosticiranju izdelka;

b) da izdelek pravilno deluje in niso bile najdene okvare.

Cene diagnosticiranja izdelka se razlikujejo med servisnimi centri in jih ne določa ali postavlja podjetje PocketBook.

Kupec se strinja, da bo podjetje PocketBook zamenjalo izdelek zaradi okvar, ki jih pokriva garancija, samo v prvih 30 dneh po datumu nakupa. Kupec razume in se strinja, da stroški zamenjave ne bodo sorazmerni s stroški okvare, najdene pri popravilu napake, po prvih 30 dneh. Zamenjava izdelka po prvih 30 dnevih, če bo do nje prišlo, bo izvedena izključno po presoji podjetja PocketBook.

Garancijsko obdobje in življenjska doba izdelkov

Garancijsko obdobje in življenjska doba izdelka sta odvisna od države, v kateri ste kupili izdelek, ter sta navedena na garancijski kartici izdelka in trajata:

garancijsko obdobje življenjska doba izdelka

  24 mesecev od datuma nakupa

24 mesecev od datuma nakupa

Podjetje PocketBook ponuja garancijo za baterije za obdobje 6 mesecev od datuma nakupa.

Garancija za dodatno opremo

Dodatna oprema je izdelek blagovne znamke PocketBook, ki je kupljen ločeno od elektronske naprave.

Kupec se strinja, da dodatno opremo uporablja na lastno tveganje. Podjetje PocketBook ne prevzema odgovornosti za kakršne koli in vse poškodbe izdelka, ki nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme, bodisi neposredne, posredne, posebne, nenamerne ali posledične, ne glede na uveljavljeno pravno teorijo.

Garancijski pogoji za dodatno opremo PocketBook so sledeči:

Preprosta dodatna oprema (pokrov, ovitek) brez garancije. Prodaja se »KOT JE«. Za servis se obrnite na prodajalca.

Visokotehnološka dodatna oprema 6 mesecev od datuma nakupa

Za servis se obrnite na pooblaščen servisni center.

Življenjska doba preproste dodatne opreme je 6 mesecev od datuma nakupa, če je pravilno shranjena in uporabljena.

Življenjska doba visokotehnološke dodatne opreme je 9 mesecev od datuma nakupa, če je pravilno shranjena in uporabljena.

Podjetje PocketBook jamči, da je vsa dodatna oprema certificirana, kjer je to zahtevano po lokalni zakonodaji.

Programska oprema

Podjetje PocketBook ne jamči za združljivost izdelkov strojne in programske opreme s programsko in strojno opremo, ki ni vključena v izdelek, razen če je tako izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Podjetje PocketBook ne daje garancije, bodisi izrecno izražene bodisi implicitno nakazane, za nobeno nameščeno programsko opremo, njeno kakovost, delovanje, funkcionalnost ali združljivost za določen namen.

Omejitve in izključitve

Garancija, navedena v teh pogojih in določilih, nadomešča vse druge garancije, izrecne ali nakazane, kar brez omejitve vključuje nakazano garancijo za ustreznost za prodajo ali primernost za določen namen.

Podjetje PocketBook v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki presega nakupno ceno izdelka, za izgubo uporabe, izgubo časa, nepriročnost, poslovno izgubo, izgubljen dobiček ali prihranke ali drugo nepredvideno, posebno ali posledično škodo, kazensko škodo ali odvetniške stroške, nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe takšnega izdelka, v polnem obsegu, kot jih je mogoče zavrniti po zakonu.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve nepredvidene ali posledične škode ali omejitev obdobja trajanja garancije, zato zgornje omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo.

Ta omejena garancija ne pokriva:

1. Potrošnega materiala (komponente, za katere je pričakovano, da jih je treba občasno zamenjati med življenjsko dobo izdelka, razen akumulatorskih baterij).

2. Običajne obrabe izdelka (praske na ohišju izdelka).

3. Obnovitve potrošnikovih posebnih podatkov ali programov.

4. Če je bila serijska številka ali garancijska nalepka na izdelku spremenjena, odstranjena, zamegljena ali poškodovana, razen po krivdi proizvajalca.

5. Mehanskih in/ali električnih poškodb (vključno s skritimi).

6. Škode, ki je nastala zaradi nepooblaščenega popravila, namestitve in/ali zamenjave delov ali programov.

7. Škode, nastale zaradi zlorabe, napačne ali neustrezne uporabe ali slabega ravnanja z izdelkom.

8. Škode, nastale zaradi uporabe izdelka skupaj z dodatno opremo ali katerimi koli drugimi izdelki, v drugem stanju in drugimi standardi, kot to predpisuje podjetje PocketBook.

9. Škode, nastale zaradi višje sile, kot so požar, bliskanje, poplava, veter, potres itd.

10. Škode, nastale zaradi trka z drugimi predmeti, padca, razlite tekočine ali potopitve v tekočino.

11. Škode, nastale zaradi neujemanja s standardno telekomunikacijo, kabelskega omrežja itd.

12. Napak, nastalih zaradi nezdružljivosti programske opreme in virusov.

13. Če število slabih slikovnih pik ne preseže 0,0005 % celotnega števila slikovnih pik na senzorju, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9241-303 (velja samo za tablične računalnike).

14. Če število slabih slikovnih pik ne preseže 5 slikovnih pik celotnega števila slikovnih pik na zaslonu (velja samo za izdelke E Ink).

15. Prisotnosti gradacije/heterogenosti na sivinski lestvici na zaslonu, ki je posebnost zaslonov E-ink in se ne smatra kot napaka (samo za naprave E Ink).

 

Za izdelke E Ink z osvetlitvijo spredaj: razliko v svetlobnih odtenkih povzročijo tehnološke lastnosti izdelave LED-lučke in ta razlika ne pomeni slabšanja kakovosti ali drugih lastnosti izdelka. V določenih svetlobnih pogojih med branjem z vklopljeno sprednjo lučko je lahko v spodnjem delu zaslona videti nekoliko neenakomerno senco. To je normalno in je prisotno pri vseh zaslonih z osvetlitvijo spredaj.

Ko je sprednja lučka naprave vklopljena, se lahko pojavijo izjemno osvetljena območja ali pike na zaslonu, ki so vidne pod določenim kotom. Ta učinek se nanaša na tehnološko posebnost osvetlitve spredaj in se ne smatra kot napaka.