Záruční podmínky společnosti Pocketbook

Vážený uživateli!

Děkujeme, že jste si vybrali produkce PocketBook. Ručíme za vysokou kvalitu a spolehlivost našich výrobků při použití podle manuálu.

Upozornění: záruka se liší v závislosti na zemi.

Klíčové pojmy záruky

Tato omezená záruka se vztahuje na náklady, na součásti a práci nutné k obnovení plné funkčnosti vašeho zařízení. Společnost PocketBook, dle svého uvážení opraví, nebo vymění výrobek nebo závadné součásti v souladu s podmínkami a omezeními uvedenými níže. Společnost PocketBook může nahradit vadný výrobek nebo jeho části novými nebo repasovanými součástmi a produkty, které jsou srovnatelné s novými díly nebo produkty z hlediska funkčnosti a výkonu. Tato omezená záruka se vztahuje na všechny opravy, náhradní díl nebo náhradní Zařízení po zbytek původní záruční doby nebo po dobu devadesáti dnů, podle toho, která doba je delší. Všechny vyměněné díly a Zařízení takto vyměněné se stanou naším vlastnictvím.

Záruční servis bude poskytnut v přítomnosti vadného výrobku po předložení originálu faktury (paragon), záručního listu s vyplněným názvem modelu, sériovým číslem, datem zakoupení přístroje, s razítkem prodávající a podpisem  zákazníka v průběhu záruční doby. PocketBook si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu, pokud tyto dokumenty nejsou plně nebo obsahují neúplné nebo nepřesné informace.

POZOR: Tato omezená záruka vám dává specifická zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se mohou lišit v závislosti na regionu nebo stát. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva, která nelze vyloučit nebo omezit. Doporučujeme poradit se o existujících zákonů regionu nebo státu, aby plně určují svá práva.

Před odevzdáním produktu do servisu obrát´te se na oddělení technické podpory nebo kontaktujte prosím naše call centrum nebo se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko ve vaší zemi. Kontakty servisních středisek a call centru jsou na našich oficiálních webových stránkach www.pocketbook-int.com.

Vezměte prosíme na vědomí, že společnost PocketBook poskytuje záruční servis v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Záruční servis bude poskytnout způsobem a ve lhůtách stanovených místními zákony.

Tato záruka se nevztahuje na dopravní náklady a rizika spojená s dodávkou produktu do autorizovaného servisního střediska a zpět, pokud není stanoveno jinými právními předpisy.

PocketBook a autorizované servisy neručí za poškození nebo ztrátu programů, dat nebo jiného softwaru a souborů na vnitřní paměti zařízení po zajištění záručního servisu. Prosím zálohujte všechna důležitá data a odstraňte všechny důvěrné nebo osobní informace předtím, jak se obratite na servisní středisko.

Vezměte prosíme na vědomí, že se zavazujete platit diagnostiky zařízení v případě:

a) V případě stanovení diagnózy ukazuje se, že opravu nelze provést v rámci záruky;
b) v případě, že zařízení funguje správně a nebyly zjištěny žádné závady.

Vezměte prosím na vědomí, že diagnóza není stanovena PocketBookem a liší se v závislosti na servisní středisko.

Zákazník souhlasí s tím, že zaruka společnosti PocketBook vstahuje se pouze vyměnit produkt za vady v průběhu prvních 30 dnů po datu nákupu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady na výměnu budou neúměrné náklady jakékoliv vady zjištěné v zařízení po dobu prvních 30 dnů. Jakákoliv vyměna po dobu prvních 30 dnů se provádí na uvážení společnosti PocketBook.

Záruční doba a výpůjční lhůta

Záruční doba a výpůjční lhůta zařízení závisí na zemi, ve které jste zakoupili zařízení uvedenou v záručním listu, a jsou následující:

Záruční dobaVýpůjční lhůta
24 měsíců od data zakoupení
24 měsíců od data zakoupení

 

Společnost PocketBook poskytuje záruku na baterii po dobu 6 měsíců od data zakoupení.

Záruka na příslušenství

Příslušenství - produkt, který se prodává pod značkou PocketBook odděleně od elektronického zařízení.

Kupující souhlasí s použitím příslušenství na vlastní nebezpečí. Společnost PocketBook není zodpovědná za jakékoli poškození výrobku způsobené použitím příslušenství, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, bez ohledu na platné právní teorie.

Záruční doba na příslušenství PocketBook je:

Jednoduché příslušenství (kryt, pouzdro) Záruka není k dispozici. Prodáno "TAK, JAK JE" (As is). Chcete-li získat servis, obraťte se na prodejce
Technicky propracované doplňky6 měsíců od data zakoupení výrobku
Chcete-li získat servis, kontaktujte autorizované servisní středisko

 

Provozní životnost jednoduchých doplňků je 6 měsíců od data nákupu při správném skladování a použítí.

Provozní životnost technicky sofistikované příslušenství je 9 měsíců od data nákupu při správném skladování a použítí.

Společnost PocketBook zajišťuje, že všechny doplňky, pokud je to požadováno platnými zákony, certifikované.

Software

Společnost PocketBook nezaručuje kompatibilitu hardwaru a softwarových produktů se softwarem a hardwarem, který není součástí výrobku, s výjimkou jak je uvedeno v této příručce. Společnost PocketBook neposkytuje žádné záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané, na jakýkoli nainstalovaný software , jeho kvalitu, výkon, funkčnost a kompatibilitu.

Omezení a vyloučení

Záruky stanovené těmito podmínkami, nahradí jiné záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

V žádném případě PocketBook není zodpovědný za škody ve vyšší pořizovací ceně výrobku za ztrátu užívání, ztrátu času, nepohodlí, obchodní ztráty, ušlého zisku nebo úspor, další náhodné, zvláštní nebo následné škody, sankce nebo právní poplatky vzniklé z selhání nebo neschopnost používat tento produkt v plném rozsahu povoleném zákonem.

Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo omezení záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat.

Tato omezená záruka se nevztahuje na:

1. Spotřební materiál (součásti, které vyžadují pravidelnou výměnu v průběhu životnosti produktu), s výjimkou pro baterii.

2. Běžné opotřebení (opotřebované zařízení tělo, škrábance  apod.).

3. Obnova uživatelských dat nebo programů.

4. Případy, že sériové číslo nebo těsnění na záruku byly změněny, odstraněný poškozené nebo vybledlý, s výjimkou případů výrobní vady.

5. Mechanické a / nebo elektrické poškození (včetně skrytých).

6. Na škody způsobené neoprávněným opravy, montáže a / nebo nahrazení součástek nebo programů.

7. Škody způsobené jakýmkoli zneužitím, nesprávným použitím, zneužití nebo použití.

8. Na škody způsobené používáním výrobku s příslušenstvím nebo jinými produkty, jejichž normy a specifikace nesplňují společnosti PocketBook.

9. Škody způsobené přírodními katastrofami, jako je požár, blesk, povodeň, hurikán, zemětřesení, atd.

10. Škody způsobené cizími předměty, házení, pádu, které spadají do kapaliny nebo ponořením do kapaliny.

11. Škody způsobené nesouladem telekomunikací státních standardů, kabelové sítě, atd.

12. Chyby způsobené instalací nekompatibilních programů, akcí, virů.

13. V případě, že počet mrtvých pixelů není více než 0,0005 % z celkového počtu pixelů, dotykový displej, který splňuje požadavky normy ISO 9241-303 (pro tablety).

14. V případě, že počet mrtvých pixelů méně než pět z celkové obrazovky (jen pro zařízení E Ink).

15. Přítomnost gradací / nerovnoměrností  v odstínech šedé v obrazu na displeji, což je rysem všech obrazovek na základě elektronického inkoustu a nejsou závadou (pouze pro E Ink zařízení).

 

Pro zařízení E Ink s podsvíceným: Všimněte si, že rozdíl v odstínech světla je charakteristickým rysem LED a není ukazatelem kvality produktu nebo odchylkou od deklarované vlastnosti. Dovoleno mít nenápadný stín v dolní části obrazovky, za určitých světelných podmínek, při čtení s podsvícením na obrazovce. To je normální, přirozené každé obrazovce s podsvícením.

Když zapnete podsvícení na obrazovce se může jevit silně osvětlené plochy nebo body, které jsou viditelné z určitého úhlu. To je vzhledem k technologii podsvícení a nelze je považovat za vadu zařízení.