Гаранция

Уважаеми потребители,

PocketBook изразява голяма благодарност, че избрахте нашите продукти. Ние гарантираме високо качество и надеждна работа на нашите продукти при условие, че се спазват правилата, описани в ръководството.

Моля, обърнете внимание, че нашите гаранционни задължения към вас са специфични за всяка страна.

Общи гаранционни условия

Тази ограничена гаранция покрива разходите за резервни части и труд, необходими за възстановяване на вашия продукт до напълно изправно функционално състояние. PocketBook по своя преценка ще ремонтира или замени продукта или неговите дефектни части, при условие, че се спазват условията и ограниченията, които са изложени по-долу. PocketBook може да замени продукта или дефектните части с нови или обновени части или продукти, които са равностойни на нови части или продукти по отношение на функционалност и производителност.

Гаранционно обслужване ще бъде осигурено, ако оригиналната фактура (касова бележка) и гаранционната карта, посочващи датата на покупка, името на модела, серийния номер, с печата на продавача и подписа на потребителя са представени с дефектния продукт в рамките на гаранционния срок. PocketBook си запазва правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако тези документи не са представени или ако те са непълни или нечетливи.

ВНИМАНИЕ: Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Вие може да имате и други права, които могат да варират в зависимост от страната. Тази гаранция не засяга законните ви права, които не могат да бъдат изключени или ограничени. Можете да се консултирате с приложимите закони на страната за пълно определяне на вашите права.

Преди да обявите един PocketBook продукт за дефектен и да посетите оторизиран сервизен център, моля, свържете се с нашия кол-център или с упълномощен сервизен център във вашата страна. За контакти и местоположенията на кол-центъра и упълномощените сервизни центрове, моля, посетете официалния международен уеб сайт на PocketBookwww.pocketbook-int.com.

Моля, имайте предвид, че PocketBook осигурява гаранционно обслужване в страната, в която сте закупили продукта. Гаранционното обслужване ще бъде предоставено по начина и в сроковете, установени от местното законодателство.

Тази гаранция не покрива транспортни разходи и рискове, свързани с транспортирането на продукта до и от оторизирания сервизен център, освен ако не е предвидено друго от местното законодателство.

PocketBook и неговите оторизирани сервизни центрове не носят отговорност за повреди или загуби на инсталирани програми, данни или друг софтуер и файлове след осигуряване на гаранционното обслужване. Моля, архивирайте всички важни данни и изтрийте цялата поверителна или лична информация преди обслужването.

Имайте предвид, че ще трябва да заплатите диагностичната процедура, ако оторизираният сервизен център открие, че:
a) не можете да се възползвате от безплатната гаранционна поправка след диагностиката на продукта;
б) продуктът работи правилно и няма открити дефекти.
Имайте предвид, че цената на диагностиката на продукта варира в различните сервизни центрове и не се задава или определя от PocketBook. 

Клиентът се съгласява, че PocketBook ще замени продукта само за дефекти, покривани от гаранцията, в рамките на първите 30 дни след датата на закупуване. Клиентът разбира и се съгласява, че разходите за подмяна ще бъдат непропорционални на цената за всеки дефект на устройството след първите 30 дни. Всяка подмяна след първите 30 дни, ако се извърши, ще се извършва по преценка на PocketBook.

Гаранционен период и експлоатационен живот на продуктите

Гаранционният период и експлоатационният живот на продукта зависят от държавата, в която е закупен продуктът, и са посочени в гаранцията на продукта и продължава

Гаранционен периодЕксплоатационен живот
24 месеца от датата на покупка
24 месеца от датата на покупка

 

PocketBook предлага гаранция за батериите за срок от 6 месеца от датата на закупуване.

Гаранция за аксесоари

Аксесоар е продукт с марката PocketBook, закупен отделно от електронното устройство.

Клиентът се съгласява да използва аксесоара на свой риск. Pocketbook не носи отговорност за повреди, произтичащи от използването на аксесоар към продукта, независимо дали са преки, косвени, специални, случайни или последващи, независимо от предявяваната правна теория.

Гаранционните условия за аксесоари на PocketBook са както следва:

Прости аксесоари (капак, калъф) Без гаранция. Продават се така, както са. Моля, свържете се с продавача за обслужване
Високотехнологични аксесоари 6 месеца от датата на покупка
Моля, свържете се с оторизиран сервизен център за обслужване

 

Сервизният живот на простите аксесоари е 6 месеца от датата на продажбата при правилно съхранение и употреба.

Сервизният живот на високотехнологичните аксесоарите е 9 месеца от датата на продажбата при правилно съхранение и употреба.

PocketBook гарантира, че всички аксесоари са сертифицирани, когато приложимото право го изисква.

Софтуер

PocketBook не гарантира съвместимостта на хардуерни и софтуерни продукти със софтуера и хардуера, които не са включени в продукта, освен ако изрично не е посочено в ръководството. PocketBook не предлага никаква гаранция, гласна или негласна, за всеки инсталиран софтуер, неговото качество, производителност, функционалност или пригодност за конкретна цел.

Ограничения и изключения

Гаранцията, посочена в тези правила и условия, е вместо всички останали гаранции, преки или косвени, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

В никакъв случай PocketBook не носи отговорност за щети, по-големи от продажната цена на продукта, за загуба на употреба, загуба на време, неудобство, търговски загуби, пропуснати ползи или икономии, или други случайни, специални или последващи щети или наказателни щети, или адвокатски хонорари, произтичащи от използването или невъзможността за използване на такъв продукт, в пълната степен, до която могат да бъдат отхвърлени от закона.

В някои страни или щати не се позволява изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, нито ограничения относно това колко дълго трае гаранцията, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

Настоящата ограничена гаранция не покрива:

1. Консумативи (компоненти, които се очаква да изискват периодична подмяна по време на жизнения цикъл на даден продукт, с изключение на акумулаторните батерии).
2. Нормално износване (ожулвания, драскотини и др. по корпуса на устройството)
3. Възстановяване  на лични данни на клиента или програми.
4. Ако серийният номер или гаранционният печат на продукта е променен, отстранен, замазан или повреден, освен по вина на производителя.
5. Механични и/или електрически екстремни повреди (включително скрити).
6. Повреди, причинени от ремонт от неоторизирани лица, монтаж и/или смяна на части или програми. 
7. Повреди, причинени от злоупотреба, неправилна употреба, неправилно боравене или неправилно приложение.
8. Повреди, причинени от използването на продукта с аксесоари или други продукти, условия и стандарти, различни от предписаните от PocketBook.
9. Повреди, нанесени от природни сили, като пожар, мълния, наводнение, вятър, земетресение и т.н.
10. Повреди, причинени от удар с чужди предмети, падане, изпускане, разлети течности, потапяне в течности.
11. Повреди, причинени от несъответствие на стандартите в държавата за телекомуникационни, кабелни мрежи и т.н.
12. Грешки, причинени от софтуерна несъвместимост и вируси.
13. Ако броят на лошите пиксели не надвишава 0,0005% от общия брой на пикселите на сензора, който отговаря на изискванията на ISO 9241-303. (само за таблети).
14. Ако броят на лошите пиксели не надвишава 5 пиксела от общия брой пиксели на екрана. (за продукти с технологията E Ink).

За продукти с технологията E Ink с предно осветяване: Моля, имайте предвид, че разликата в светлите нюанси се дължи на технологичните особености на производството на светодиоди и не е показател за качеството на продукта или други отклонения от характеристиките. Можете да видите малка неравномерна сянка в долната част на екрана при определени условия на осветеност, докато четете с включено предно осветяване. Това е нормално и е присъщо на всеки дисплей с предно осветяване.