Záručné informácie společnosti PocketBook

Vážený zákazník,

spoločnosť PocketBook veľmi oceňuje, že ste si vybrali naše produkty. Ručíme za vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon našich produktov pri splnení pravidiel opísaných v návode.

Naše záruky sa medzi jednotlivými krajinami líšia.

Všeobecné záručné podmienky

Táto obmedzená záruka pokrýva náklady na servisné časti a práce potrebné na obnovenie vášho produktu do plne funkčného stavu. Spoločnosť PocketBook na základe vlastného uváženia a nižšie uvedených podmienok a obmedzení opraví alebo vymení produkt alebo jeho poškodené časti. Spoločnosť PocketBook môže vymeniť produkt alebo poškodené časti za nové alebo opravené časti alebo produkty, ktoré sú ekvivalentné novým častiam alebo produktom čo do funkčnosti a výkonu.

Servisná záruka bude poskytnutá v prípade, ak s poškodeným produktom v priebehu záruky dodáte originál faktúry (doklad o kúpe) a záručný list s dátumom nákupu, názvom modelu, sériovým číslom, pečaťou predajcu a podpisom zákazníka. Spoločnosť PocketBook si v prípade, že tieto dokumenty nebudú k dispozícii alebo budú nekompletné či neplatné, vyhradzuje právo zamietnuť bezplatnú servisnú záruku.

POZOR: Táto obmedzená záruka vám dáva špecifické zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa medzi jednotlivými štátmi môžu líšiť. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť. Na úplné zistenie vašich práv vám odporúčame prečítať si príslušné zákony platné v danom štáte.

Pred vyhlásením produktu PocketBook za poruchový a návštevou autorizovaného servisného strediska kontaktujte naše call-centrum alebo autorizované servisné stredisko vo svojej krajine. Kontakty a lokality call-centra a autorizovaných servisných stredísk nájdete na oficiálnej medzinárodnej webovej lokalite PocketBook na adrese www.pocketbook-int.com.Spoločnosť PocketBook poskytuje záručný servis v krajine, kde ste zakúpili svoj produkt. Záručný servis bude poskytnutý spôsobom a v lehote stanovenými miestnou legislatívou. 

Táto záruka nepokrýva náklady na prepravu a riziká spojené s prepravou vášho produktu do a z autorizovaného servisného strediska, pokiaľ to inak neurčuje miestna legislatíva.

Spoločnosť PocketBook a jej autorizované servisné strediská nenesú zodpovednosť za škody ani stratu programov, dát alebo iného softvéru ani uložených súborov po poskytnutí záručného servisu. Pred získaním služby si zálohujte všetky dôležité dáta a odstráňte všetky utajované alebo osobné informácie.

Pamätajte si, že ak autorizované servisné stredisko objaví nasledujúce, budete musieť zaplatiť za diagnostiku:
a) nemáte oprávnenie na bezplatnú záruku po diagnostike produktu;
b) produkt funguje správne a neboli zistené žiadne poruchy.

Cena diagnostiky produktu sa medzi jednotlivými servisnými strediskami líši a neurčuje ju spoločnosť PocketBook. 

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť PocketBook vymení produkt iba v prípade porúch pokrytých zárukou v priebehu prvých 30 dní po dátume nákupu. Zákazník chápe a súhlasí, že náklady na výmenu nie sú proporcionálne voči nákladom na ľubovoľnú poruchu nájdenú pri oprave produktu po prvých 30 dňoch. V prípade, že po prvých 30 dňoch dôjde k ľubovoľnej výmene, vykoná sa to na základe zváženia spoločnosti PocketBook.

Záručná lehota na produkty a životnosť produktov

Záručná lehota a životnosť produktu závisia od krajiny nákupu produktu a sú uvedené na záručnom liste produktu

Trvanie zárukyŽivotnosť produktu
     24 mesiacov od dátumu zakúpenia   
    24 mesiacov od dátumu zakúpenia   

 

Spoločnosť PocketBook ponúka záruku na batérie v priebehu 6 mesiacov od dátumu nákupu.

Záruka na príslušenstvo

Príslušenstvo je produkt so značkou PocketBook zakúpený samostatne (nie spolu s elektronickým zariadením).

Zákazník súhlasí s tým, že toto príslušenstvo používa na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť PocketBook nenesie právnu zodpovednosť za žiadnu škodu na produkte spôsobenú používaním príslušenstva, a to ani priamu, ani nepriamu, špeciálnu, náhodnú alebo následnú, nezávisle od presadzovanej právnej teórie.

Záručné podmienky týkajúce sa príslušenstva PocketBook:

     Jednoduché príslušenstvo (kryt, puzdro)       Žiadna záruka. Predáva sa v aktuálnom stave.V prípade servisu kontaktujte predajcu
Hi-tech príslušenstvo6 mesiacov od dátumu zakúpenia
    V prípade servisu kontaktujte autorizované servisné stredisko

 

V prípade správneho uskladnenia a používania je životnosť jednoduchého príslušenstva 6 mesiacov od dátumu zakúpenia.

V prípade správneho uskladnenia a používania je životnosť hi-tech príslušenstva 9 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Spoločnosť PocketBook ručí, že všetko príslušenstvo je certifikované, ak to vyžaduje príslušná legislatíva.

Softvér

Spoločnosť PocketBook neručí za kompatibilitu hardvérových a softvérových produktov so softvérom a hardvérom, ktorý sa nedodáva spolu s produktom, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode. Spoločnosť PocketBook nedáva žiadnu záruku (výslovne uvedenú ani implicitnú) na ľubovoľný nainštalovaný softvér, jeho kvalitu, výkon, funkčnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

Obmedzenia a výnimky

Vyššie opísaná záruka v týchto zmluvných podmienkach je v súlade so všetkými ostatnými zárukami, výslovne uvedenými alebo implicitnými, vrátane (ale nie len) zo zákona vyplývajúcich záruk na obchodovateľnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

Spoločnosť PocketBook v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody prevyšujúce nákupnú cenu produktu, za žiadnu stratu používania, stratu času, nepohodlie, komerčné straty, ušlý zisk či úspory ani iné náhodné, zvláštne alebo následné škody ani represívne škody či právne poplatky vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia takého produktu, a to v plnom rozsahu, ktorý vyplýva zo zákona.

Niektoré štáty nepovoľujú vyňatie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd ani obmedzenia dĺžky trvania záruky, takže sa vás vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia týkať.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

1. Spotrebný materiál (komponent, okrem akumulátorov, pri ktorom sa očakáva, že bude vyžadovať pravidelnú výmenu počas životnosti produktu).
2. Prirodzené opotrebovanie (škrabance na povrchu zariadenia a pod.).
3. Obnovu špecifických údajov alebo programov zákazníka.
4. Ak dôjde k úprave, odstráneniu, rozmazaniu alebo poškodeniu sériového čísla alebo záručnej pečate produktu, okrem prípadov, kedy je na vine výrobca.
5. Extrémne mechanické a/alebo elektrické škody (vrátane skrytých).
6. Škodu spôsobenú neautorizovanou opravou, inštaláciou a/alebo výmenou akýchkoľvek častí alebo programov. 
7. Škodu spôsobenú hrubým zaobchádzaním, nesprávnym použitím alebo nesprávnou manipuláciou.
8. Škodu spôsobenú používaním produktu s príslušenstvom alebo ľubovoľnými inými produktmi alebo pri iných podmienkach a štandardoch, ako je určené spoločnosťou PocketBook.
9. Škodu spôsobenú prírodou, napríklad požiarom, bleskom, povodňou, vetrom, zemetrasením a pod.
10. Škodu spôsobenú nárazom ľubovoľného cudzieho objektu, pádom, rozliatymi tekutinami alebo ponorením do tekutín.
11. Škodu spôsobenú chybným zapojením pri nedodržaní štátnych telekomunikačných noriem, noriem káblových sietí a pod.
12. Chyby spôsobené softvérovou nekompatibilitou a vírusmi.
13. Ak počet chybných obrazových bodov nepresahuje 0,0005 % celkového počtu obrazových bodov na senzore, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9241-303. (Iba pre tablety.)
14. Ak počet chybných obrazových bodov nepresahuje 5 obrazových bodov z celkového počtu obrazových bodov displeja. (Iba pre produkty s technológiou E Ink.)

Pre produkty s technológiou E Ink a predným osvetlením: Rozdiel v odtieňoch svetla je spôsobený technologickými funkciami pri výrobe LED diód, a nie je indikátorom kvality produktu alebo odchýlok iných charakteristík. V dolnej časti displeja môžete v určitých svetelných podmienkach pri zapnutom prednom osvetlení vidieť mierne nerovnomerný tieň. Ide o normálny jav, ktorý je typický pre každý displej s predným osvetlením.