Umowa gwarancyjna firmy PocketBook

Szanowny Kliencie!

W imieniu firmy PocketBook dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu. Gwarantujemy wysoką jakość i stabilną pracę urządzenia.

Proszę pamiętać że obowiązana gwarancyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Ogólne warunki gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja pokrywa koszt części zamiennych oraz opłatę pracy dla jego naprawy. Firma PocketBook według własnego uznania naprawia lub wymienia urządzenie czy jego uszkodzone części zgodnie z warunkami a ograniczeniami, które są wymienione poniżej. Firma PocketBook może wymienić urządzenie lub uszkodzone części na nowe urządzenie i nowe części, lub odnowione części czy urządzenia, funkcjonalność i wydajność których odpowiada funkcjonalności i wydajności nowych części czy urządzeń.

Niniejsza gwarancja odnosi się do wszelkich napraw, części zamiennych lub wymiany Urządzenia na pozostałą część okresu gwarancyjnego lub przez okres dziewięćdziesięciu dni, obowiązywać będzie dłuższy z tych okresów.

Wszystkie wymienione części i Urządzenia, które otrzymujemy jako zwrot, stają się naszą własnością.

Obsługa gwarancyjna będzie realizowana w ciągu terminu gwarancji w przypadku obecności dowodu zakupu (faktury czy paragonu) oraz karty gwarancyjnej z zaznaczeniem daty sprzedaży, modelu urządzenia, numeru seryjnego, pieczęci sprzedawcy i podpisu konsumenta. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku nieobecności wymienionych wyżej dokumentów lub ich niekompletności albo nieczytelności.

UWAGA! Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi specyficzne prawa. Użytkownik może również posiadać inne prawa, które mogą być różne w różnych krajach. Gwarancja nie ogranicza Państwa praw ustawowych. Zaleca się zapoznanie z obowiązującym prawem lokalnym w celu ustalenia pełnego zakresu przysługujących uprawień

Przed uważaniem urządzenia PocketBook uszkodzonym i przekazaniem go do Centrum Serwisowe należy skontaktować Centrum Obsługi Klienta lub Autoryzowany Centrum Serwisowe Państwa kraju. W celu uzyskania kontaktów i adresów Autoryzowanych Centra Serwisowe zapraszamy do oficjalnej strony internetowej PocketBook www.pocketbook-int.com

Proszę pamiętać, że PocketBook realizuje obsługę gwarancyjną w kraju nabycia produktu. Naprawa gwarancyjna zostanie realizowana w sposób i termin zaznaczony w prawie lokalnym.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje pokrycie kosztu transportu oraz ryzyko związanym z transportem produktu do i od Centrum Serwisowe o ile nie zaznaczono inaczej w prawie lokalnym. Firma PocketBook oraz Autoryzowane Centra Serwisowe nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę programów, danych lub nośników wymiennych. Przed przekazaniem produktu do punktu serwisowego należy wykonać kopię zapasową swoich danych oraz usunąć z dysku wszelkie poufne, zastrzeżone oraz osobiste informacje.

Proszę pamiętać że diagnostowanie czytnika musi być opłacone jeżeli w Centrum serwisowym zostanie wykryto że:

a) użytkownikowi nie przysługuje prawo do naprawy gwarancyjnej;
b) produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnej usterki sprzętu.

Proszę pamiętać że opłata diagnostyki może różnić się w zależności od kraju i regionu. Koszt diagnostyki nie jest ustalony firmą PocketBook.

Użytkownik wyraża zgodę że PocketBook wymieni produkt na nowy przy obecności usterek, które ulegają gwarancji w ciągu 30 dni licząc od daty sprzedaży sprzętu. Użytkownik zgadza się, że koszt wymiany będzie niewspółmiernym z kosztem jakiejkolwiek usterki naprawionej po minięciu 30 dni. Jakakolwiek wymiana po minięciu 30 dni po kupnie produktu będzie realizowana na sąd firmy PocketBook.

Okres gwarancyjny i cykl życia produktu

Okres gwarancyjny i cykl życia produktu różnią się w zależności od kraju, w którym urządzenie jest zakupione i są zaznaczone w karcie gwarancyjnej.

Okres gwarancyjnyCykl życia produktu 
24 miesiące od daty zakupu
24 miesiące od daty zakupu

 

Gwarancja dla akumulatorów w urządzeniach PocketBook wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja na akcesoria

Akcesoria – to jest produkcja pod marką PocketBook, która jest zakupiona osobno od urządzenia.

Użytkownik zgadza się używać akcesoria na własną odpowiedzialność. PocketBook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe uszczerbki bądź inne szkody wynikające pod czas użytkowania akcesoriów, bezwzględnie na zastosowaną prawną interpretację.

Okres gwarancji na akcesoria PocketBook wynosi:

Akcesoria proste (etui, okładka) Brak gwarancji. Sprzedaż na podstawie „TAK JAK SĄ” Proszę kontaktować sprzedawce dla obsługi
Akcesoria Hi-tech6 miesięcy od daty zakupu
Proszę kontaktować punkt serwisowy dla obsługi

 

Akcesoria proste mają cykl życia 6 miesięcy od daty zakupu/nabycia gdy odpowiednio przechowywane i wykorzystywane.

Akcesoria Hi-tech mają cykl życia 9 miesięcy od daty zakupu/nabycia gdy odpowiednio przechowywane i wykorzystywane.

PocketBook gwarantuje że wszystkie akcesoria są certyfikowane, jak to jest wymagane w odpowiednim prawie.

Oprogramowanie

Firma PocketBook nie gwarantuje zgodność części czy oprogramowania z częściami i oprogramowaniem, które nie są dołączone do produktu, oprócz gdy one są wymienione w instrukcji użytkownika.  PocketBook nie udziela żadnych gwarancji ani wyrażonej lub dorozumianej na jakość, funkcjonalność lub zdatność do określonego zastosowania instalowanego oprogramowania. 

Ograniczenia i wyłączenia

Niniejsza Gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje bezpośrednie czy domniemane, ustawowe, umowne, wynikające z czynów niedozwolonych bądź innego rodzaju, w tym, bez ograniczeń wszelkie warunki, gwarancje lub inne ustalenia dotyczące należytej jakości lub przydatności do określonego celu.

Firma PocketBook w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu za straty lub uszkodzenia czy też zniszczenia danych, za utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania z Produktu, utratę funkcjonalności Produktu, utratę kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę lub szkodę.

Prawodawstwa niektórych krajów lub stanów nie zezwalają na wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne i wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, oprócz baterii).
2. Naturalnego zużycia (zadrapania, rysy na obudowie).
3. Odzyskania utraconych danych lub aplikacji użytkownika.
4. Wypadków gdy jest uszkodzony sticker gwarancyjny z numerem seryjnym czy plombą, oprócz z winy producenta.
5. Mechaniczne i/lub elektryczne uszkodzenia (także ukryte). 
6. Uszkodzenie wynikające z nieupoważnionej naprawy, montażu lub demontażu części, lub aplikacji.  
7. Uszkodzenie lub niekompatybilność wyrobu wynikające z nieprawidłowej instalacji lub niezapewnienia odpowiednich warunków użytkowania.
8. Uszkodzenia spowodowane przez użytkowanie produktu w połączeniu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami o typie, stanie i standardzie innym niż dopuszczany przez firmę PocketBook.
9. Losowe uszkodzenie wyrobu wskutek pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, silnego wiatru, wstrząsu sejsmicznego, itp).
10. Uszkodzenie spowodowane przez uderzenie, upadek, zalanie, zanurzenie lub działanie płynów. 
11. Uszkodzenie produktu wskutek niedopasowania go do krajowych lub lokalnych norm telekomunikacyjnych, sieci kablowych itp.
12. Uszkodzenie wskutek zainfekowania wirusem lub korzystaniem z oprogramowania, które nie zostało do niego standardowo dołączone.
13. Jeżeli liczba wadliwych pikseli w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych nie przekracza 0,0005% łącznej liczby pikseli, zgodnie z normą ISO 9241-303 (wyłącznie dla tabletów). 
14. Jeżeli liczba wadliwych pikseli nie przekracza 5 pikseli o łącznej liczbie pikseli na wyświetlaczu (wyłącznie dla produktów E-Ink).
15. Istnienie gradacji / nierównomierności  w odcieni koloru szarego w rysunkach na wyświetlaczu, co jest cechą wszystkich wyświetlaczy z technologią papieru elektronicznego i nie jest uznawane za wadę (tylko dla urządzeń o wyświetlaczu E-Ink)

Dla produktów E-Ink z podświetlanym wyświetlaczem: proszę pamiętać że różnica w kolorach podświetlania powstaje wskutek osobliwości technologicznej produkowania diod LED i nie jest uznana za wskaźnik jakości produktu lub jego wady. 

Można zobaczyć mały nierównomierny cień na dole wyświetlacza w pewnych warunkach oświetleniowych podczas czytania z włączonym podświetlanym. Jest to normalne i właściwie dla każdego wyświetlacza z podświetlaniem.

Przy włączonym podświetleniu, na wyświetlaczu mogą pojawić silnie oświetlone powierzchnie lub kropki, które są widoczne pod pewnym kątem. Jest to związane z osobliwością technologii podświetlania ekranu i nie może być uznane za wadę urządzenia.