PocketBook garantijos sąlygos

Gerbiamas kliente!

„PocketBook“ dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminius. Mes garantuojame aukštą savo gaminių kokybę ir patikimą veikimą; gaminiams taikomos šiame vadove pateiktos taisyklės.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų garantiniai įsipareigojimai jums priklauso nuo konkrečios šalies.

Bendrosios garantijos nuostatos

Ši ribota garantija apima techninei priežiūrai naudojamų dalių ir darbo, kuris atliekamas gaminio visapusiam funkcionalumui atstatyti, sąnaudas. „PocketBook“ savo nuožiūra gaminį arba jo sugedusias dalis remontuos arba pakeis, kaip tai nurodo toliau pateiktos nuostatos ir apribojimai. „PocketBook“ gali gaminį arba sugedusias dalis pakeisti naujomis arba atnaujintomis dalimis arba gaminiais, kurie ir funkcionalumu, ir veikimu prilygsta naujoms dalims arba gaminiams.

Garantinės paslaugos bus teikiamos, jei garantijos laikotarpiu kartu su sugedusiu gaminiu bus pateikta originali sąskaita (pardavimo kvitas) ir garantijos kortelė, kurioje yra pirkimo data, modelio pavadinimas, serijos numeris, pardavėjo antspaudas ir vartotojo parašas. „PocketBook“ pasilieka teisę neteikti nemokamų garantinių paslaugų, jei tokie dokumentai nepateikiami arba jei jie ne iki galo užpildyti arba neįskaitomi.

DĖMESIO: ši ribota garantija jums suteikia tam tikras įstatymines teises. Be to, jūs galite turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose valstijose arba šalyse gali būti skirtingos. Ši garantija neturi poveikio jūsų įstatymo numatytoms teisėms, kurių negalima išskirti arba apriboti. Kad viską sužinotumėte apie savo teises, susipažinkite su galiojančiais valstijos arba šalies įstatymais.

Prieš pareikšdami, kad „PocketBook“ gaminys yra brokuotas, ir vykdami į įgaliotą techninės priežiūros centrą, paskambinkite į savo šalies skambučių centrą arba įgaliotą techninės priežiūros centrą. Savo šalies skambučių centro ir įgaliotų techninės priežiūros centrų kontaktinius duomenis bei adresus rasite oficialioje „PocketBook“ tarptautinėje svetainėje www.pocketbook-int.com.

„PocketBook“ garantines paslaugas teikia šalyje, kurioje pirkote gaminį. Garantinių paslaugų teikimo pobūdį ir terminą nustato vietos įstatymas.

Ši garantija neapima gabenimo sąnaudų ir rizikos, susijusios su gaminio gabenimu į įgaliotą techninės priežiūros centrą arba iš jo, nebent vietinis įstatymas nurodo kitaip.

„PocketBook“ ir jos įgalioti techninės priežiūros centrai, suteikę garantines paslaugas, nėra atsakingi už bet kokių programų, duomenų ar kitos programinės įrangos bei failų atminties įtaise pažeidimus arba praradimą. Prieš kreipdamiesi dėl paslaugų, būtinai padarykite visų svarbių duomenų atsarginę kopiją ir pašalinkite visą konfidencialią arba asmeninę informaciją.

Jums reikės sumokėti už diagnostiką, jei įgaliotas techninės priežiūros centras:

a) atlikęs gaminio diagnostiką nustato, kad neturite teisės į nemokamą garantinį remontą;
b) nustato, kad gaminys tinkamai veikia, ir neranda jokių gedimų.

Gaminio diagnostikos kainos įvairiuose techninės priežiūros centruose yra skirtingos, jų „PocketBook“ nenustato ir neapibrėžia.

Klientas sutinka, kad „PocketBook“ gaminį su defektais, kuriems taikoma ši garantija, pakeis tik per pirmąsias 30 dienų nuo pirkimo datos. Klientas supranta ir sutinka, kad praėjus 30 dienų pakeitimo kaina bus neproporcinga bet kokio remontuojant prietaisą nustatyto gedimo kainai. Bet koks pakeitimas po 30 dienų bus vykdomas „PocketBook“ nuožiūra (jei apskritai bus vykdomas).

Gaminių garantijos laikotarpis ir gaminių naudojimo trukmė

Garantijos laikotarpis ir gaminio naudojimo trukmė priklauso nuo šalies, kurioje pirkote gaminį, ir ši informacija pateikta gaminio garantijos kortelėje:

Garantijos laikotarpisGaminio naudojimo trukmė
24 mėnesiai nuo pirkimo datos
24 mėnesiai nuo pirkimo datos

 

„PocketBook“ siūlo 6 mėnesių nuo pirkimo datos trukmės garantiją akumuliatoriams.

Priedų garantija

Priedas – tai „PocketBook“ prekės ženklo gaminys, kuris buvo atskirai nusipirktas naudojantis elektroniniu prietaisu.

Klientas sutinka priedą naudoti savo paties rizika. „Pocketbook“ nebus atsakinga už visus gaminio tiesioginius, netiesioginius, ypatingus, atsitiktinius arba pasekmėje atsiradusius pažeidimus, kurie atsirado naudojant priedą.

„PocketBook“ priedų garantijos nuostatos:

Paprasti priedai (dangtelis, aplankas)Garantija nesuteikiama. Parduodama principu „toks, koks yra“.Dėl paslaugų kreipkitės į pardavėją
Aukštųjų technologijų priedai6 mėnesiai nuo pirkimo datos 
Dėl paslaugų kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą

 

Paprastų priedų tarnavimo laikotarpis yra 6 mėnesiai nuo pirkimo datos, kai jie tinkamai sandėliuojami/laikomi ir naudojami.

Aukštųjų technologijų priedų tarnavimo laikotarpis yra 9 mėnesiai nuo pirkimo datos, kai jie tinkamai sandėliuojami/laikomi ir naudojami.

„PocketBook“ garantuoja, kad visi priedai yra sertifikuoti, kai to reikalauja galiojantis įstatymas.

Programinė įranga

„PocketBook“ negarantuoja aparatinės įrangos ir programinės įrangos produktų suderinamumo su programine įranga ir aparatine įranga, kuri nepateikiama su produktu, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodyta vadove. „PocketBook“ nesuteikia jokios garantijos, aiškiai išreikštos arba numanomos, jokiai įdiegtai programinei įrangai, jos kokybei, veikimui, funkcionalumui ar tikimui konkrečiam tikslui.

Apribojimai ir išimtys

Šiose nuostatose ir sąlygose pateikta garantija atstoja visas kitas garantijas, aiškiai išreikštas ar numanomas, įskaitant (be apribojimo) numanomas tinkamumo parduoti arba tikimo konkrečiam tikslui garantijas.

Tiek, kiek tai leidžia įstatymas, „PocketBook“ jokiu atveju nebus įpareigota už nuostolius sumokėti sumos, viršijančios gaminio pirkimo kainą, ji nebus atsakinga už bet kokius naudojimo nuostolius, laiko nuostolius, nepatogumą, komercinius nuostolius, pelno ar santaupų praradimą arba kitokius šalutinius, ypatingus ar pasekmėje patirtus nuostolius arba baudinius nuostolius ar advokatų mokesčius, kuriuos tenka mokėti dėl tokio gaminio naudojimo arba negalėjimo jo naudoti.

Kai kuriose šalyse ar valstijose nenumatoma išimtis ar apribojimas dėl netiesioginių nuostolių arba apribojimų, numatančių garantijos trukmę, todėl nurodytos išimtys ar apribojimai jums gali būti netaikomi.

ApribojimaiŠi ribota garantija netaikoma:

1. Eksploatacinėms medžiagoms (komponentui, kurį per gaminio naudojimo laikotarpį reikia reguliariai keisti, išskyrus akumuliatoriaus baterijas).
2. Natūraliam susidėvėjimui (prietaiso korpuso įdrėskimai, įbrėžimai ir pan.).
3. Vartotojo duomenų ar programų atkūrimui.
4. Jei pakeičiamas, pašalinamas, suliejamas arba pažeidžiamas serijos numeris arba garantijos antspaudas (išskyrus tuos atvejus, kai taip nutinka dėl gamintojo kaltės).
5. Ekstremaliems mechaniniams ir (arba) elektros pažeidimams (įskaitant paslėptus).
6. Pažeidimui, kuris atsirado dėl nesankcionuoto remonto, įdiegimo ir (arba) bet kokių dalių ar programų pakeitimo. 
7. Pažeidimui, kuris atsirado dėl šiurkštaus elgesio, netinkamo naudojimo, netinkamo tvarkymo ar piktnaudžiavimo.
8. Pažeidimui, kuris atsirado dėl gaminio naudojimo su „PocketBook“ nenurodytais priedais ar bet kokiais kitais gaminiais, esant nenurodytoms sąlygoms ir standartams.
9. Pažeidimui, kuris atsirado dėl stichinių jėgų, pavyzdžiui, gaisro, žaibo, potvynio, vėjo, žemės drebėjimo ir pan.
10. Pažeidimui, kuris atsirado dėl pašalinių daiktų smūgio, numetimo, nukritimo, išsiliejusių skysčių arba panardinimo į skysčius.
11. Pažeidimui, kuris atsirado dėl pateikiamų šalies telekomunikacijų standartų, kabelių tinklų ir pan. neatitikimo.
12.  Klaidoms, kurios atsirado dėl programinės įrangos nesuderinamumo ir virusų.
13. Jei blogų pikselių skaičius neviršija 0,0005 % viso pikselių skaičiaus jutiklyje, kuris atitinka ISO 9241-303 standarto reikalavimus. (Taikoma tik planšetėms).
14. Jei blogų pikselių skaičius neviršija 5 pikselių visame ekrane. (Taikoma tik el. rašalo gaminiams).
15. Pilkų pustonių perėjimo/nevienalytiškumo buvimas ekrane yra būdingas E-ink ekranams ir nėra laikomas defektu (tik E ink prietaisams).

El. rašalo gaminiams su priekine lempute: skirtingus šviesos atspalvius lemia šviesos diodų gaminimo technologinės savybės. Tai nėra gaminio kokybės prastėjimo arba kitų charakteristikų nuokrypio požymis. Kai skaitote įjungę priekinę lemputę, esant tam tikroms apšvietimo sąlygoms, ekrano apačioje esantis atspalvis gali būti šiek tiek netolygus. Tai yra normalu; tai būdinga visiems ekranams su priekine lempute.